Versie 1.0

Deze pagina is het laatst aangepast op 27 februari 2020.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sienwijze aangeboden workshops en cursussen en andere publieksactiviteiten voor volwassenen en kinderen.

Sienswijze behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden workshops en cursussen Sienswijze tussentijds te wijzigen.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en zich aanmeld voor een workshop of cursus van Sienswijze;
Dag: kalenderdag;

Identiteit van Sienswijze

Sienswijze
J. de Wilde
Berlijnstraat 49
2711 PP Zoetermeer
Nederland
+31 6 270 72 095

KvK-nr.: 67667317
BTW-id.:NL001976034B38
IBAN: NL36RABO0309687136
BIC: RABONL2U

Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn uitgedrukt in euro.

Prijsopgaven en aanbiedingen van Sienswijze zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Bij typefouten is Sienswijze niet verplicht de workshop of cursus volgens de foutieve prijs te leveren.

Aan- en afmelden voor cursussen en workshops

Voor het kunnen deelnemen aan de onder 1 genoemde activiteiten is een aanmelding voor de workshop of cursus nodig.

Deelnemers kunnen zich aanmelden met het aanmeldformulier op de website www.sienswijze.nl/workshops.

Door via de website verzenden/bevestigen van het aanmeldformulier, verplichten deelnemers zich tot het betalen van de aangemelde cursus of workshop en gaat de deelnemer akkoord met de huidige algemene voorwaarden workshops en cursussen Sienswijze.

Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen aanmeldingen. Behoudens acceptatie van de aanmelding door Sienswijze en het nog niet bereiken van het maximum aantal deelnemers, is de deelnemer met de ontvangst van de aanmelding geplaatst, hetgeen per e-mail zal worden bevestigd.

Indien er voor een cursus of workshop het maximum aantal deelnemers is ingeschreven en de cursus vol is op het moment van aanmelden, kan de deelnemer niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk per e-mail kenbaar zal worden gemaakt.

Sienswijze behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren. De deelnemer wordt hiervan altijd per e-mail op de hoogte gesteld.

Afmelden voor een workshop of cursus is kosteloos, mits de afmelding uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de workshops of cursus per e-mail of schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Indien niet tijdig wordt afgemeld, zal het gehele bedrag van de ingeschreven activiteit in rekening worden gebracht.

Doorgang van de workshop of cursus

Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de workshop of cursus niet van start gaan. Sienswijze stelt in dat geval de wel ingeschreven deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de workshop of cursus, op de hoogte.

Inhoud van de workshop of cursus

Materialen ten behoeve van de workshop of cursus zijn inbegrepen, evenals koffie/thee en water.

Sienswijze heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, alsmede het recht om anderen workshop- of cursusbegeleiders in te schakelen. Bij verhindering van de ingeschakelde workshop- of cursusbegeleiders zal Sienswijze haar uiterste best doen deze tijdig te vervangen. Mocht zij daar onverhoopt niet in slagen dan vervalt de betalingsverplichting van de deelnemer.

De ruimte waar de workshop of cursus plaats vindt is een kwartier voor  aanvang van de workshop of cursus geopend.

Betaling

Aan het einde van de workshop of cursus ontvangt de deelnemer een factuur voor de deelname aan de workshop of cursus.

Betaling van de factuur kan geschieden door via bankoverschrijving het verschuldigde bedrag over te maken volgens de op de factuur vermelde betaalinstructie.

De factuur dient binnen 10 dagen na deelname aan de betreffende cursus of workshop te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid

Sienswijze is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de workshop of cursus.

De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door Sienswijze ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de deelnemer, zal de deelnemer de schade van Sienswijze vergoeden.

Sienwijze is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar deelnemers.

Sienswijze sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon.

De aansprakelijkheid van Sienswijze is beperkt tot het bedrag van de ter zake afgegeven factuur.

In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, netwerkstoringen, ziekte etc.) is Sienswijze niet gehouden haar verplichtingen jegens de deelnemer na te komen. In overeenstemming met de deelnemer wordt de workshop of cursus dan opgeschort of geannuleerd.

Sienswijze is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand-schade ontstaan door het volgen van de cursus of workshop of door de cursus of workshop zelf.

Klachten

Bij een klacht kan contact opgenomen worden met Sienswijze per email of via het contactformulier op de website. Sienswijze zal dan in onderling overleg met de deelnemer een passende oplossing proberen te vinden. Indien er niet binnen 3 maanden na melding van de klacht een wederzijdse goedgekeurde oplossing is gevonden ontstaat er een geschil volgens het Nederlands recht.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

De deelnemer is ermee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de bijeenkomst heeft gemaakt, gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van Sienswijze, zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.

Tijdens de workshop of cursus is Sienswijze gerechtigd foto's te maken ten behoeve van de onder punt <> omschreven doeleinden. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende workshop of cursus, of uiterlijk op het moment dat de foto's worden gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.

Het is niet toegestaan voor deelnemers om foto- en/ of filmopnamen te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor Sienswijze kan worden gebruikt.

Het auteursrecht op de tijdens de lessen vervaardigde werken, rust op grond van artikel 6 Aw op Sienswijze of op het atelier waarvan de originele patronen- of pakketten worden gebruikt.

Op de ontwerpen, workshops en cursussen van Sienswijze rust copyright.

De ontwerpen mogen niet worden gekopieerd of nagemaakt.

Voor het gebruik van de ontwerpen van Sienswijze in cursusverband dient vooraf toestemming te worden gevraagd.

Voor commerciële productie aan de hand van ontwerpen van Sienswijze dient vooraf toestemming te worden gevraagd.